Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwuj nas w serwisie LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu POLS NCN "Program Pozytywnego Zdrowia"

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu POLS NCN "Program Pozytywnego Zdrowia"

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie związanym z realizacją projektu pn. „Program Pozytywnego Zdrowia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS (el. PSP: Z/IPZ/00348).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej

Osoba, która zgłasza się, jest zobligowana do rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Link do ogłoszenia.

Umowa zostanie zawarta z osobą, która w momencie podpisania będzie posiadała status doktoranta.

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
 2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
 3. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej związanej z tematyką projektu pod nadzorem kierownika projektu,
 4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych,
 5. Doświadczenie w pracy z danymi ilościowymi,
 6. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
 7. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 8. Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oferujemy:

 1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170.000 brutto brutto za cały okres zatrudnienia.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,

ul. Ingardena 3, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na temat projektu.

Termin rozpoczęcia konkursu: 05.11.2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 22.11.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.11.2021 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń do pobrania

Ogłoszenie o konkursie w wersji pdf - wersja polska
Ogłoszenie o konkursie w wessji pdf - wersja angielska
Ogłoszenie na BIP UJ
Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Polecamy również
Otwarty nabór na staż naukowy w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Otwarty nabór na staż naukowy w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii