Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do Facebooka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu POLS NCN "Program Pozytywnego Zdrowia"

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu POLS NCN "Program Pozytywnego Zdrowia"

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie związanym z realizacją projektu pn. „Program Pozytywnego Zdrowia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS (el. PSP: Z/IPZ/00348).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej

Osoba, która zgłasza się, jest zobligowana do rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Link do ogłoszenia.

Umowa zostanie zawarta z osobą, która w momencie podpisania będzie posiadała status doktoranta.

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
 2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
 3. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej związanej z tematyką projektu pod nadzorem kierownika projektu,
 4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych,
 5. Doświadczenie w pracy z danymi ilościowymi,
 6. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
 7. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 8. Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oferujemy:

 1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170.000 brutto brutto za cały okres zatrudnienia.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,

ul. Ingardena 3, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na temat projektu.

Termin rozpoczęcia konkursu: 05.11.2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 22.11.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.11.2021 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń do pobrania

Ogłoszenie o konkursie w wersji pdf - wersja polska
Ogłoszenie o konkursie w wessji pdf - wersja angielska
Ogłoszenie na BIP UJ
Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Polecamy również
Otwarty nabór na płatny staż naukowy 2024 w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Otwarty nabór na płatny staż naukowy 2024 w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Zjazd Absolwentów UJ 14-15.09.2024. Spotkajmy się w Krakowie!

Zjazd Absolwentów UJ 14-15.09.2024. Spotkajmy się w Krakowie!

Ukończyłeś/aś kierunek związany z finansami? Plastic Omnium rekrutuje do International Finance Graduate Program!

Ukończyłeś/aś kierunek związany z finansami? Plastic Omnium rekrutuje do International Finance Graduate Program!

Webinar dedykowany absolwentom i absolwentkom UJ: `Communication skills. How they can help you succeed`

Webinar dedykowany absolwentom i absolwentkom UJ: `Communication skills. How they can help you succeed`